Privacyverklaring

Box 10 vindt privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet.

Dat betekent dat gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze geeft. Box 10 bewaart gegevens niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe Box 10 omgaat met privacygevoelige gegevens.

1 oktober 2020

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Persoonsgegevens

Box 10 gebruikt cookies en IP-adressen niet om bezoekers persoonlijk te identificeren. De cookies die op www.box-10.nl worden geplaatst, worden niet gebruikt om u op andere websites te identificeren.

Gegevens die u aan ons verstrekt gebruiken we enkel voor het doel waarvoor u ze met ons deelt. We bewaren ze niet langer dan nodig en delen ze niet met derden zonder u daar op voorhand over te informeren, of u toestemming voor te vragen.

Onderstaande privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u, als:

  • u via een formulier op onze website contact met ons opneemt,
  • u onze website bezoekt; voor statistieken en het verbeteren van het gebruik van de website.

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

  • altijd: naam en e-mailadres
  • mogelijk, wanneer dat relevant is: telefoonnummer en/of woonadres. 

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

  • contact met u op te nemen of te onderhouden,
  • de website te optimaliseren.

Informatie, wijziging, correctie, wissen, overdracht en bezwaar

U kunt contact opnemen met Box 10 via info@box-10.nl voor:

  • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken,
  • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring,
  • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken,
  • correctie, beperking, verwijdering of overdracht van u gegevens.

Beveiliging van je gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

Derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder daarvoor op voorhand toestemming aan u gevraagd te hebben, of u daarover op passende wijze geïnformeerd te hebben.